Inschrijfvoorwaarden opleiding Fotoschool

 

Inschrijvingen
Je kunt je inschrijven voor de Fotografie opleiding nadat je de kennis check gedaan hebt, zie daarvoor onze website. Daarna volgt een advies over een eventuele deelname aan de vooropleiding of aan een applicatie cursus.

Na inschrijving voor de Fotografie opleiding via de website, ontvang je een schriftelijke bevestiging met factuur. De studieovereenkomst met de Fotoschool komt tot stand zodra de inschrijving is bevestigd. De uiterste inschrijfdatum is 11 september.
Na inschrijving heeft de student nog een bedenktermijn van 14 dagen om de inschrijving te herroepen.
De Fotoschool hanteert een betaaltermijn van 30 dagen, waarbij in ieder geval het lesgeld (of, bij termijnbetaling de eerste termijn) voor aanvang van de opleiding moet zijn voldaan.
Je betaalt steeds bij vooruitbetaling voor het gehele studiejaar. Wanneer je er voor kiest de Fotografie opleiding in termijnen te betalen, worden de termijnen via automatische incasso door de Fotoschool afgeschreven en wordt er een termijntoeslag in rekening gebracht.
De Fotoschool mag zich over je kredietwaardigheid laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk onderzoek negatief is, kan de Fotoschool betaling in termijnen weigeren.

De uiterste inschrijfdatum is steeds 14 dagen voor de start van de opleiding.

Het lesmateriaal
Het lesmateriaal is het intellectuele eigendom van de Fotoschool.

Annuleren
Annulering van een inschrijving dient schriftelijk of per email te worden gedaan. Het annuleringsformulier is op de website te vinden. Bij annulering binnen 14 dagen na inschrijving worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van het eerst studiejaar is € 200,- verschuldigd. Wanneer de Fotoschool je annulering binnen 3 maanden voor aanvang van het eerste studiejaar maar uiterlijk 1 maand voor aanvang ontvangt, dan zijn de studiekosten voor het betreffende studiejaar voor 50% verschuldigd. Bij annulering binnen
1 maand voor aanvang het eerste studiejaar zijn de volledige studiekosten verschuldigd. Wanneer de opleiding is gestart is annulering niet meer mogelijk.
Een en ander geldt ook als de toelating nog niet (geheel) is afgerond en de student dus nog niet definitief geplaatst was.
Je inschrijving voor de Fotografie opleiding is geannuleerd, wanneer dit door de Fotoschool bevestigd is. Mocht je een week na het insturen van je annulering nog geen reactie hebben ontvangen, dan dien je telefonisch contact op te nemen met de Fotoschool. De Fotoschool behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen het eerste studiejaar van de Fotografie opleiding niet door te laten gaan.

Annulering door Fotoschool
De Fotoschool behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen het eerste studiejaar van de Fotografie opleiding niet door te laten gaan ofwel op een later tijdstip te starten. De student wordt hiervan 14 dagen voor de start van de opleiding op de hoogte gesteld. Mocht de opleiding worden gecanceld dan ontvangt de student het studiegeld terug binnen een termijn van 10 werkdagen.

Inschrijven voor de vervolgjaren
Je dient je voor elk volgend studiejaar van de Fotografie opleiding opnieuw in te schrijven. De administratie stuurt je daartoe tijdig een mail. De Fotoschool behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen een studiejaar van de Fotografie opleiding niet door te laten gaan.
De studiekosten voor de vervolgjaren dienen uiterlijk op 14 augustus op de bankrekening van de Fotoschool te zijn bijgeschreven, dan wel contant aan de balie van de Fotoschool zijn voldaan.
Wie aan een volgend studiejaar wil beginnen, moet de opdrachten van het daaraan voorafgaande studiejaar met voldoende resultaat afgerond hebben. De verplichting tot betaling van studiekosten staat los van de studieresultaten.

Stopzetten of onderbreken van Opleiding
Mocht je de opleiding voor een jaar willen onderbreken, dan wel met de opleiding willen stoppen dan dien je dit uiterlijk op 14 augustus schriftelijk aan de administratie door te geven. Bij onderbreken dan wel stopzetting na 14 augustus, zijn de volledige studiekosten voor het betreffende studiejaar verschuldigd.
Wanneer de stopzetting of onderbreking in de loop van een studiejaar plaatsvindt, zijn de volledige studiekosten voor het betreffende studiejaar verschuldigd.

Gebruik foto’s door de Fotoschool
Door deelname aan de Fotografie opleiding geef je de Fotoschool toestemming om het tijdens de opleiding gemaakte werk vrij te gebruiken voor haar eigen publicitaire doeleinden.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door de student aan de Fotoschool wordt verstrekt, wordt door de Fotoschool vertrouwelijk behandeld. De student is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat de door de student verstrekte persoonlijke gegevens door de Fotoschool beheerd en bewerkt worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. In dit kader heeft de Fotoschool een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie is te vinden in de Privacy policy.

Contact
De administratie is bereikbaar:

E-mailadres: info@fotoschool.nl
Telefoon: 020 – 369 05 84

Schriftelijk:
Fotoschool
Sarphatistraat 35
1018 EV Amsterdam